SU Gods

Miljöpolicy 2012

Bakgrund

Rektor vid Stockholms universitet har den 5 mars 2009 beslutat att Stockholms universitet ska miljöcertifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. November/december 2010 genomfördes en kartläggning och utvärdering av de betydande miljöaspekterna som hela universitetet berörs av. De centrala miljöhandlingsplanerna kommer att visa på vilka betydande miljöaspekter universitetet kommer att prioritera och fokusera på under vissa år. För att universitetet ska uppnå förbättrad miljöprestanda är det viktigt att alla institutioner engagerar sig och deltar i miljöarbetet.

Miljöpolicy för Stockholms universitet

I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet:

- Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som tas, oavsett nivå och område.

- Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljön berörs och miljöarbetet kan förbättras.

- Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt.

- Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.

- Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av verksamheten, och där möjligt arbeta efter högre krav.

- Säkerställa att alla medarbetare, oavsett anställningsform, är medvetna om innebörden av ett strukturerat miljöarbete, och får relevant utbildning i dessa frågor.

- Säkerställa att denna policy ligger till grund för universitetets miljömål, att den är kommunicerad till alla medarbetare och enkelt tillgänglig för allmänheten och andra intressenter såsom studenter och samarbetspartners, och att den kontinuerligt revideras av

Stockholms universitets ledning för att korrekt spegla mål och ambitioner på miljöområdet.

Miljöpolicyn är giltig till och med 2015-09-01

SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta